PIEREDZE

Izglītība

2006 – 2009 Latvijas Universitāte, Rīga, Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē

1994/2003 VFR ZiemeļReinas Vestfāles TM, Reklinghauzena un Bādenminstereifela, Administratīvais process

1994/1996 Phare/Dānijas VAS un Utrehtas universitāte, Bornholma un Utrehta, Sabiedrības vadība, valsts pārvaldes reforma

1979 – 1984 Latvijas Valsts universitāte, Rīga, Tiesību zinātne, jurista kvalifikācija

Darba pieredze valsts pārvaldē

2016 Tieslietu ministrija, Latvija, tieslietu ministra padomnieks

2015 – 2016 Akadēmiskās informācijas centrs, Latvija, eksperts

2012 – 2014 Tieslietu ministrija, Latvija, tieslietu ministra padomnieks tiesu iekārtas un juridiskās izglītības jautājumos, tiesu reforma, administratīvais process, juridiskā izglītība

2010/2012 Augstākās izglītības padome, Latvija, eksperts, augstākās juridiskās izglītības studiju programmu vērtēšana

2007 – 2012 Tiesībsarga birojs, Labas pārvaldības departamenta vadītājs, tiesībsarga pārstāvība Saeimā, Ministru kabinetā, Tieslietu padomē, Satversmes tiesā

1994 – 2007 Tieslietu ministrija, Latvija, deviņu tieslietu ministru padomnieks administratīvo tiesību jautājumos, tiesu reforma, valsts pārvaldes reformas, administratīvais process u.c.

1989 – 1994 Rīgas pilsētas un Latgales priekšpilsētas pašvaldības, Rīga, padomes sekretārs, domes jurists, deputāts, ētikas komisijas priekšsēdētājs u.c., padomes sēdes sagatavošana un vadīšana, domes lēmumu priekšpārbaude, noteikumu izstrāde, vēlēšanu rīkošana u.c.

Eksperta pieredze valsts pārvaldē

2016 Uzbekistānas Republikas Tieslietu ministrija, eksperts

2015 Kazahstānas Republikas Tieslietu ministrija, eksperts

2015 Turkmenistānas Republikas Tieslietu ministrija, eksperts

2014 – 2015 Uzbekistānas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija, eksperts

2012 – 2013 Tiesu varas likuma grozījumi, TM, Saeima, eksperts

2012/2014 Administratīvā procesa likuma grozījumi, TM, eksperts

2007 – 2013 Vēlēšanu u.tml. likumu pilnveidojumi, tiesībsargs, CVK, Saeima eksperts

2006 – 2007 Vēlēšanu likumu pilnveidojumi, TM, eksperts

2005 – 2006 Administratīvā procesa likuma grozījumi, TM, eksperts

2004 – 2005 Zaudējumu atlīdzināšanas likums, Saeima, eksperts

2004 – 2005 Satversmes grozījumi valsts pārvaldes sakarā, TM, eksperts

2003 Administratīvo tiesnešu mācības, TM, eksperts, projekta direktors

2002 Ministru kabineta iekārtas likums, IUMVRLS, eksperts

2001 – 2002 Valsts pārvaldes iekārtas likums, Saeima, eksperts

2000 – 2001 Civildienesta reforma Latvijā, ĪUMVPRLS, eksperts

1998 – 1999 Korupcijas novēršanas koncepcija, MK, eksperts

1996 – 2004 Administratīvā procesa likums, TM, Saeima, projekta direktors, eksperts

1994 – 1995 Valsts pārvaldes reformu koncepcija, VRM, eksperts

1994 – 1995 Satversmes grozījumi pašvaldību sakarā, VRM, eksperts

1993 – 1994 Pašvaldību likums, VRM, Saeima, eksperts

1993 – 1994 Pašvaldību vēlēšanu likums, Saeima, eksperts

1990 – 1991 Rīgas pašvaldības likums, Saeima, projekta direktors, eksperts

Lektora pieredze administratīvajās tiesībās

2014 – 2016 Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā un Eiropas studiju fakultātes, Rīga, administratīvais process, administratīvās tiesības, pašvaldību tiesības, politika un tiesības

1992 – 2011 Latvijas Universitāte, Juridiskā, Sociālo zinātņu u.c. fakultātes, Rīga, valststiesību pamati, tiesību normu jaunrade, pašvaldību tiesības, vēlēšanu mehānisma politiskā analīze, ievads politikas zinātnē

1994 – 2016 Valsts administrācijas skola Rīga, Ventspils, Jelgava, administratīvais process (iestādē,tiesā, principi), normatīvu tiesību aktu izstrāde (juridiskā tehnika, juridiskā valoda)  valsts pārvaldes iekārta (juridiskās personas uzbūve, padotība, iekšēji normatīvi tiesību akti, sabiedrības līdzdalība, valsts varas deleģēšana), civildienests, sabiedrības vadība u.c.

2002 – 2005 Latvijas pašvaldību mācību centrs Rīga, Daugavpils, Alūksne, administratīvais process, pārvaldes lēmumi, pašvaldību institucionālā sistēma u.c.

1993 – 2012 Livonija, Turība, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, ievads valststiesībās, pašvaldību tiesības, ievads tiesību zinātnē, tiesu iekārta un tiesu reforma

1994 – 1998 Valsts kanceleja, pašvaldības, NVO centrs ~20 Latvijas pilsētās par dažādiem administratīvo tiesību un aktuāliem tiesībpolitikas jautājumiem

Nozīmīgākās publikācijas

juristavards.lv    politika.lv    pirmsinterneta laikmetā:

Valsts prezidenta pirmstermiņa vēlēšanu satversmība, Neatkarīgā Rīta Avīze, 11.03.2003.

Pārvaldes mazspēja – jeb administratīvā kapacitātes elementi, Jaunā Pārvalde, 12, 2002

Kurš lobē administratīvo procesu?, Latvijas Vēstnesis, 20.11.2001.

Pārvaldes procedūru tiesiskās kvalitātes cēļoņsakarība, II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001

Labs sākums, Likums un Tiesības, 2001. februāris

Valsts pārvaldes reformu koncepcijas, LĪA konferences krājumā «Valsts pārvaldes reforma», Rīga, 2000.

Atkarība, subsidiaritāte un likuma vara, Diena, 5.2.2000.

Korupcija vispār un mūsu pretkorupcijas likumi, LIA konferences krājumā, Rīga, 1999.

Pašvaldību vēlēšanas, krājumā «Pašvaldību politiķa rokasgrāmata», Valsts reformu ministrija,1995

Pašvaldības – patvaldībai vai vietvaldība?, Latvijas Jurists, 3, 1994

Piezīmes uz pašvaldību reformas koncepcijas malām, Latvijas Jurists, 6, 1993

Likumi rakstīti modrajiem, Labrīt, 1.10.1992.

Par britiem, mītiem un vecu demokrātiju, Diena, 12.5.1992.

Dzeguze mūsu ligzdā?, Atmoda, 13.08.1991.

Personiska informācija

vērša gadā Rīgā dzimis vērsis, laimīgā laulībā, bērni lieli